Home » Photos » Stresemann's Bushcrow Zavattariornis stresemanni

Stresemann's Bushcrow Zavattariornis stresemanni

Stresemann's Bushcrow Zavattariornis stresemanni

Soda Plains, Ethiopia
10th October 2019

Photo taken on 26 October 2019 (© nik.borrow / Flickr)

Related tags :
 bird, bushcrow, yabello
 

Yabello Photos