Home » Photos » WSK2019_skill23_MSH_122

WSK2019_skill23_MSH_122

WSK2019_skill23_MSH_122

Photo taken on 23 August 2019 (© WorldSkills / Flickr)

Related tags :
 kazan, mobile robotics, skill23, worldskills, worldskillskazan2019, wsc2019, competitor, belarus, ivan dukhovich, vadzim padlipskou
 

Worldskills Photos