Accueil » Photos »

Photo prise le 22 juillet 2011 (© imke.sta / Flickr)

Voir aussi :
 tansania, tanzania, ngorongoro, ngorongoro conservation area, safari, lion, löwe, löwin, sleeping lion
 

Photos Safari