Home » Photos »

Photo taken on 22 July 2011 (© imke.sta / Flickr)

Related tags :
 tansania, tanzania, ngorongoro, ngorongoro conservation area, safari, lion, löwe, löwin, sleeping lion
 

Safari Photos