Home » Photos » American White Ibis

American White Ibis

American White Ibis

Sand Key, Pinellas County, Florida.

Photo taken on 19 April 2015 (© arbyreed / Flickr)

Related tags :
 arbyreed, ibis, american white ibis, red beak, white feathers, florida, florida water bird, sand key, pinellas county florida
 

Red Beak Photos