Home » Photos » Vietnam War 1967 - Young Viet Cong Prisoner Smoking

Vietnam War 1967 - Young Viet Cong Prisoner Smoking

Vietnam War 1967 - Young Viet Cong Prisoner Smoking

08 Dec 1967, Bu Dop, South Vietnam --- 12/8/1967- Bu Dop, South Vietnam- A 15-year-old Viet Cong prisoner smokes a cigarette given him by his 1st Infantry Division captors. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Bù Đốp (tên cũ của Q. Bố Đức, tỉnh Phước Long), Nam VN (8-12-1967) -- Một tù binh VC 15 tuổi hút một điếu thuốc được đưa cho bởi những người đã băt giữ anh ta là các binh sĩ thuộc SĐ 1 BB Mỹ.

(read more)

Photo taken on 25 May 2018 (© manhhai / Flickr)

Related tags :
 2, adults, american armed forces, americans, armed forces, asia, asian historical event, asians, battle, binh phuoc province, boys, bu dop, cigarette, head and shoulders, historic event, males, men, military, military personnel, north american historical event
 

Headandshoulders Photos