Home » Photos » Ethiopia, Ethiopie

Ethiopia, Ethiopie Photos

Surmi Woman

Surmi Woman

Suri Girl

Suri Child

Surmi Woman

Suri Woman

Street Jimma

Dizi Girl

Suri Child

Two Bladed

Surmi Woman

Shyness

Village Water

Weyib River Swimmer

Oromo Children

Ethiopian Caretaker

Hamar Woman

Hamar Woman

Worlds Collide

Dassanech Elder

Dassanech Elder

Dassanech Woman

Grandmother

Karo Child

Karo Warrior

Karo Grandmother

Surma Woman

Suri Tribe

Orthodox Priest

Oromo Girl

Related tags :
 africa, portrait, people, woman, addis, tribe, tribal, tribes, afrika, children

«« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 2109 »»