Home » Photos » Ethiopia3308

Ethiopia3308

Ethiopia3308

很特別的道路標誌

Photo taken on 15 March 2016 (© kaiserinlee / Flickr)

Related tags :
 axum
 

Axum Photos