Home » Photos » Ethiopia3085

Ethiopia3085

Ethiopia3085

小信徒們對手機貼圖非常好奇

Photo taken on 15 March 2016 (© kaiserinlee / Flickr)

Related tags :
 axum
 

Axum Photos